TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI

Incontro con GIANLUIGI TROVESI