TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI

KARLHEINZ STOCKHAUSEN e ENSEBLE ASKO